Baggrund

I forbindelse med DRs dokumentar ”Svømmestjerner under overfladen” sendt d. 22. april 2019 har kulturminister Mette Boch bedt Team Danmark om en redegørelse for, hvordan der arbejdes med at sikre sunde træningsmiljøer – uanset niveau – og hvordan Team Danmark fremadrettet vil sikre en elitekultur, der i alle idrætsgrene forhindrer tilsvarende uacceptable metoder, som dokumentaren beskriver, har fundet sted i svømmesporten frem til 2012.

Spørgsmål 136

Desuden er Ministeren blevet bedt om at indhente en redegørelse fra Dansk Svømmeunion og Team Danmark for de uacceptable forhold, som er beskrevet i artiklen/udsendelsen ”Jeanette Ottesen om landstræners kontroversielle metoder: ”Det var som en fangelejr”” på www.dr.dk og bede parterne om at forklare, hvilke tiltag der er taget for at noget lignende ikke gentager sig i fremtiden. Dette spørgsmål er stillet af kulturudvalget (spørgsmål 136) efter ønske fra Mogens Jensen (S).

Spørgsmål 138

Yderligere er Team Danmark blevet bedt om at svare på om de oplysninger, som fremgår af udsendelsen, giver anledning til selvransagelse i Team Danmark, f.eks. hvad angår satsningen på medaljer og fordelingen af tilskudsmidler. Dette spørgsmål er stillet af kulturudvalget (spørgsmål 138) efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).

Spørgsmålene vil blive besvaret i nedenstående redegørelse.

Team Danmarks rolle og forudsætninger for samarbejde

Team Danmarks rolle er defineret i Lov om Eliteidræt. Team Danmarks skaludvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Det fremgår af loven, at Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og andre relevante aktører skal iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark.

Det fremgår også af loven, at Team Danmark skal fokusere på idrætsgrene, hvor der kan iværksættes et troværdigt og langsigtet talentarbejde med henblik på at opnå internationalt niveau.

Team Danmark prioriterer derfor idrætsgrene med det største internationale resultatpotentiale under forudsætning af at forbundet har en elitestruktur, der kan tage vare på atleterne på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde.

Sådan støtter Team Danmark

Udgangspunktet for at samarbejde med Team Danmark, og dermed modtage støtte, er en række objektive kriterier i forhold til resultatpotentiale, en ansvarlig talent- og elitestrategi, et professionelt og ansvarligt elite-setup med videre (se bilag 1 og bilag 2). Centralt står forbundets evne til at varetage et udviklingsarbejde, som skaber forsvarlige rammer og vilkår for atleterne. Forbundene skal samtidig forpligte sig til at udvikle både deres elitemiljøer og deres talentmiljøer så den enkelte atlet kan træne, konkurrere og udvikle sig på en forsvarlig og ansvarlig måde.

Der stilles en række krav til de forbund der modtager støtte. Som udgangspunkt skal der være et professionelt organisatorisk eliteset-up med ansvarspersoner, der følger op på tiltag og indsatser. Der skal være trænere og ledere med de rigtige kompetencer til at løfte opgaverne på forsvarlig vis (støtten bruges blandt andet til at ansætte trænere og ledere i samspil med Team Danmark). Herudover er der krav om, at der udarbejdes personlige udviklingsplaner for atleterne, hvor atleterne motiveres til at tage en uddannelse og forbundet forpligtes til at skabe rammen, der gør det muligt.

Forbundet skal desuden udarbejde udviklingsplaner indenfor en række områder såsom talentarbejde, uddannelsesområdet og kompetenceudvikling for både trænere, ledere og atleter. Udviklingsplanerne evalueres årligt.

Størrelsen af den økonomiske støtte tager udgangspunkt i de forskellige behov, som findes i de forskellige sportsgrene - f.eks. er det betydeligt mere omkostningstungt at dyrke sejlsport end at løbe orienteringsløb. Støtten er målrettet de indsatser og ansættelser, der skal understøtte et optimalt og forsvarligt elitearbejde med atleten i centrum.

Fordelingen af midler er således ikke baseret på et belønningssystem i forhold til antal vundne medaljer. Et højt internationalt sportsligt niveau er en forudsætning for et samarbejde med Team Danmark, og støttes administreres alene ud fra de identificerede behov sammenholdt med resultatperspektivet. 

Integritetsområdet og den konkrete sag vedr. vejning i perioden 2005-2012

Bekæmpelse af doping, matchfixing og fremme af good governance er sammen med atletens trivsel og muligheder for at leve et sammenhængende og balanceret liv vigtige parametre i Team Danmarks samarbejde med forbundene.

I de konkrete sager, som er beskrevet i DRs dokumentar omhandlende svømning i årene 2005-2012, har Team Danmark varetaget sin rolle med det ovenstående udgangspunkt og med stort fokus på at forbundet skulle kunne udvikle svømmerne på en forsvarlig måde.

Som det fremgik af dokumentaren, påpegede Team Danmark det uacceptable i de offentlige vejninger og Dansk Svømmeunion udarbejdede efterfølgende retningslinjer herfor.

Vi kan i dag desværre konstatere, at disse retningslinjer ikke i alle tilfælde er blevet implementeret og gennemført i praksis.

Det ligger der et fælles ansvar for hos Team Danmark og Dansk Svømmeunion. Sagerne daterer sig til perioden 2005-2012, og der er efterfølgende taget initiativer, som betyder, at vi i dag ikke kender til lignende tilfælde i det elitearbejde Dansk Svømmeunion og Team Danmark samarbejder om.

Team Danmarks initiativer og procedure

Et af Team Danmarks indsatsområder i støttekoncept 2017-2020 er at skabe bedre rammer for atleterne og den sportslige ledelse. Det bliver konkretiseret ved at udvikle den faglige ekspertise, som stilles til rådighed for atleter og trænere, herunder blandt andet ernæring og forsvarlig kostoptimering.

Team Danmark hjælper i samarbejde med forbundene de atleter, som er i en Team Danmark godkendt bruttogruppe (ca. 1.100 atleter pr. år). En del af det arbejde er udmøntet i en klar og velbeskrevet procedure, når vi får mistanke eller kendskab til en eventuel spiseforstyrrelse. Proceduren inkluderer opsporing, udredning og behandling gennem et tværfagligt ekspertsamarbejde.

Proceduren bliver løbende forbedret i takt med at forskningsbaseret viden udvikles, og Team Danmark sparrer løbende med andre lande for at udvikle den bedst mulige procedure for atleterne (se bilag 3). Proceduren indebærer en tilgang, hvor atleter ved mistanke om spiseforstyrrelse proaktivt tilbydes udredning hos eksterne eksperter, hvorefter der udarbejdes en konkret handleplan for efterfølgende behandling ved en konstateret spiseforstyrrelse.

Udredning er fuldt finansieret af Team Danmark. I den videre psykologiske behandling arbejder vi som udgangspunkt ud fra en trepartsfinansiering for at sikre det nødvendige engagement fra alle parter (Atlet/forældre, forbund, Team Danmark). Den sideløbende lægefaglige og ernæringsmæssige vejledning forestås af Team Danmark.

Team Danmark har ligeledes udarbejdet en risikovurderingsmodel for såkaldt energimangel (REM-S). Modellen indeholder tre faser – lav risiko, moderat risiko og høj risiko – og den anvendes i forhold til at vurdere, hvornår deltagelse i træning og konkurrence er forsvarligt (se bilag 4).

Samtidig har Team Danmark gennem en årrække intensiveret vores tilstedeværelse i træningsmiljøerne. Øget tilstedeværelse til træning og konkurrence var eksempelvis identificeret som et særligt indsatsområde i Støttekoncept 2013-2016 (se bilag 5), og den praksis er fortsat i den nuværende støtteperiode. Den øgede tilstedeværelse betyder helt konkret, at Team Danmarks eksperter inden for en lang række fagområder er med i den daglige træning, på træningslejre og i konkurrencer i indland og udland. Derfor har Team Danmark i dag stor kontakt og føling med elitemiljøerne og kan reagere ved uhensigtsmæssig kultur eller adfærd.

Team Danmark har således også stor fokus på ernæring både for at forebygge mod spiseforstyrrelser og diagnosticering og behandling af spiseforstyrrelser.

Der er sket en relativ stor oprustning på ernæringsområdet i Team Danmark siden 2012. fra 1½ årsværk i 2012, 2½ årsværk i 2013-2018 og 4 årsværk i 2018-2020. Desuden er der ansat seks sportspsykologiske konsulenter og to læger, som også samarbejder om spiseforstyrrelser.

Team Danmark har også udviklet et nationalt netværk af kliniske diætister, ernæringsfysiologer og andre institutioner med ekspertise på området. Netværket samarbejder med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund om de problemstillinger, som Team Danmark ikke har interne kompetencer og ressourcer til at varetage.

Forebyggelse

Team Danmark har i både nuværende og tidligere Støttekoncepter haft fokus på kompetenceudvikling hos ledere og trænere i dansk eliteidræt. Det er sket gennem adskillige inspirationsmøder, formaliserede netværk og i uddannelser, hvor bl.a. spiseforstyrrelser har været et tema. Formålet er at styrke trænere og lederes kompetencer i forhold til at håndtere og hjælpe atleterne i dagligdagen i deres miljøer. Uddannelse af trænere og ledere sker på flere niveauer. Der afholdes specifikt tilrettelagte møder og kurser om spiseforstyrrelser (og andre relevante temaer), som alle forbund bliver inviteret til og som lægges på YouTube som videomateriale til fri afbenyttelse. Derudover sætter Team Danmark løbende fokus på ernæring og spiseforstyrrelser i nyhedsbreve, hjemmeside, sociale medier, publikationer mv. målrettet atleter, trænere, forældre til atleter mv. (se bilag 6-12 for eksempler).

Via den gennemgående træneruddannelse, som på niveau 1-2 afholdes af Danmarks Idrætsforbund og forbundene, og niveau 4 afholdes i et samarbejde mellem Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund, bliver alle trænere uddannet indenfor området. Her er det ofte Team Danmarks ernæringsfysiologer og sportspsykologiske konsulenter, som underviser.

Pensum på området er med udgangspunkt i Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) 2.0 (er beskrevet senere i redegørelsen), som blandt andet giver anvisninger for optimal træneradfærd med henblik på at fremme et sundt kropsbillede samt retningslinjer for benyttelse af vejning. ATK er rettet mod børne og ungdomsarbejdet (se bilag 13).

Team Danmark har således i dag et set up, som har fokus på at styrke vidensniveauet blandt de forbund og trænere som indgår i det direkte samarbejde med Team Danmark. Ud over den direkte hjælp og support til atleter i forbundene, som er støttet af Team Danmark, samarbejder Team Danmark også med 23 Elitekommuner, hvor basal viden om ernæring, fysisk træning, sportspsykologi, talentarbejde baseret på værdier mv. er omdrejningspunkter i et forpligtende samarbejde (se bilag 14 for eksempel på samarbejdsaftale).

Overblik - Team Danmarks primære indsatser på området siden 2012

Forebyggelse

 • Inspirationsmøde for trænere og ledere omkring relativ energimangel i sport (2014)
 • Udgivelse af Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) 2.0 – her gives bl.a. anvisninger for optimal træneradfærd med henblik på at fremme et sundt kropsbillede samt retningslinjer for benyttelse af vejning (2016)
 • Løbende fokus på emnet på Team Danmarks kommunikationsplatforme, herunder nyhedsbreve, hjemmeside, magasinet Puls, Facebook og YouTube (2012-2019)
 • Information omkring relativ energimangel og spiseforstyrrelser i Team Danmarks basalkurser i sportsernæring. Kurserne udbydes af elitekommunerne og målrettes unge atleter, forældre og trænere (hele perioden og senest revideret i 2016)
 • Workshop for trænere, ledere, behandlere og atleter omkring lav energitilgængelighed i forbindelse med Team Danmarks Talentprogram (2013-2016)
 • Gennemsnitligt 10 oplæg årligt siden 2012 på tværs af Team Danmark-støttede forbund hvor emnet er italesat. Målgruppen har primært været atleter, landstrænere, juniorlandstrænere og fysioterapeuter/læger tilknyttet de enkelte forbund.
 • Inspirationsmøde for trænere, ledere og behandlere omkring italesættelse af vægt og krop (2018)
 • Deltagelse og formandskab i International tænketank for forskere inder for idræt omkring mental sundhed i eliteidræt i samarbejde med Syddansk Universitet (2018)

Opsporing

 • Risikovurderingsmodel i forhold til hvornår deltagelse i træning og konkurrence er forsvarligt (2015)
 • Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) 2.0 – her gives bl.a. anvisninger for optimal træneradfærd med henblik på at fremme et sundt kropsbillede samt retningslinjer for benyttelse af vejning (2016)
 • Årlige netværksmøder med diætister og ernæringsfysiologer tilknyttet elitekommuner, bl.a. med fokus på sparring omkring unge atleter med risikoadfærd (hele perioden)

Behandling

 • Inspirationsbesøg (Team Danmarks ernæringsfysiologer) ved Olympiatoppens spiseforstyrrelsesteam samt Sunn Idrett i Norge (September 2018)
 • Inspirationsmøde for behandlere, trænere og ledere omring spiseforstyrrelser i elitesport – forebyggelse, opsporing og behandling (2018)
 • Samarbejde og erfaringsudveksling med Psykiatrisk Center i Ballerup samt Børne og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital, omkring håndtering af aktuelle spiseforstyrrelser (2017-)
 • Der er planlagt et heldags ”specialkursus” i juni 2019 for hele Team Danmarks ernæringsfysiologiske team på Psykiatrisk Center i Ballerup, hvor undervisningen forestås af eksperter fra Psykiatrisk Center i Ballerup.

Efter karriere

 • Atleter der af forskellige årsager vælger at afslutte deres elitekarriere, fortsætter på samme vilkår behandlingstilbuddet selvom de ikke længere er tilknyttet et forbund der samarbejder med Team Danmark. Efter endt behandling tilbydes opfølgende møder for at sikre at atleten kommer sikkert ind i det videre liv (uafhængig af støtten og samarbejdet med et forbund).

Talentarbejde

Team Danmark har på baggrund af revisionen af Lov om Eliteidræt 2004 i perioden 2005 - 2019 systematisk arbejdet på at udvikle kvaliteten i talentarbejdet i dansk idræt med udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden.

I 2005 udgav Team Danmark bogen ”Aldersrelateret Træningskoncept” (ATK). Bogen blev udviklet i samarbejde med en række eksperter i talentarbejde og har siden udgjort det generiske fundament for talentarbejde i Danmark. ATK er således integreret i træneruddannelserne, og indgår i den løbende efter- og videreuddannelse af trænere og ledere på alle niveauer i de forbund, som samarbejder med Team Danmark.

Desuden er det en forudsætning for samarbejdet mellem et forbund og Team Danmark at forbundet har udviklet og implementeret idrætsspecifikke ATK-beskrivelser som det vidensmæssige fundament for talentarbejdet i netop deres sport.  I 2015 udgav Team Danmark bogen ATK 2.0, som er en opdatering af den første ATK-bog. ATK 2.0 har bl.a. et øget fokus på kvaliteten i træningen, og integrerer det øgede fokus på sunde udviklingsmiljøer og behovet for et helhedsbaseret samspil omkring talenterne. I dag er der samlet udarbejdet idrætsspecifikke ATK-beskrivelse i 35 forbund.

ATK er således et teoretisk fundament for en praktisk og systematisk træningsmodel med henblik på en hensigtsmæssig udvikling af børn. Konceptet har blandt andet fokus på at sikre en optimal fordeling mellem træning (kvalitet og kvantitet), konkurrence og andre aktiviteter under hensyntagen til børnenes (forskellige) kronologiske og biologiske udvikling og deres modning. Konceptet er fundamentet for helhedstænkning med fokus at skabe sunde udviklingsmiljøer, hvor børnene kan trives og fastholdes i idrætten.

Centrale elementer i ATK er bl.a:

 • At fokusere på den langsigtede udvikling af talenterne fremfor at have fokus på resultater
 • At undgå tidlig specialisering og for tidlig selektion
 • At sikre fysisk og psykisk trivsel
 • At have det rigtige fokus i udviklingen af børnene i de forskellige faser i deres udvikling præ-pubertært, pubertært og post-pubertært
 • At have fokus på kvaliteten i træningen

Team Danmark har udover udviklingen og implementeringen af ATK i forbundene også arbejdet systematisk med forankring af ATK i talentarbejdet på foreningsniveau i samarbejdet med Elitekommunerne. Derudover er der løbende udviklet understøttende værktøjer, herunder bla. ’Værdisæt for Talentudvikling’ i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, basalkurser i sportsernæring, basalkurser i skadesforebyggelse og -behandling, basalkurser i sportspsykologi med videre.

I 2018 afholdte Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund tre trænersymposier for talenttrænere, hvor der blandt andet var fokus på Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds ’Værdisæt for Talentudvikling’ og ’talentHUSET’ (se bilag 15). I alt deltog 187 talenttrænere og ledere i symposierne i 2018

TalentHUSET er det fælles værdisæt for talentudvikling og som består af værdierne – se evt. redegørelse fra Danmarks Idrætforbund for uddybning: af talentHUSET:

 • Helhed
 • Udvikling
 • Samarbejde
 • Engagement
 • Trivsel

Trænersymposierne var tilrettelagt således, at der blev arbejdet med de fem værdier med særligt fokus på en række handleanvisninger, som er knyttet til de enkelte værdier. Handlingsanvisningerne skal sikre at talentarbejdet foregår på en forsvarlig måde med udgangspunkt i vores fælles værdier. Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark fortsætte med at afholde trænersymposier i 2019 og 2020.

Fremadrettet fokus

Team Danmark har ud over fokus på at hjælpe atleterne til at opnå højeste internationale niveau også stor fokus på at arbejde med både de mentale aspekter ved at være eliteatlet (se bilag 17). Vi anerkender også, at vi konstant skal udvikle vores praksis for at minimere antallet af spiseforstyrrelser i dansk eliteidræt.

Konkurrencen i international eliteidræt skærpes markant i disse år i takt med at stadig flere lande investerer massivt i eliteidræt. Det sætter den danske eliteidrætsmodel, hvor vi har fokus på at give danske atleter mulighed for at præstere verdensklasse på en samfundsansvarlig måde, under pres. Der skal ganske enkelt mere til at vinde medaljer i dag, men i Danmark vil vi ikke vinde medaljer for enhver pris.

Både i Danmark og blandt vores internationale kolleger er der fokus på mental sundhed i eliteidræt. Derfor etablerede Team Danmark i 2018 også i samarbejde med Syddansk Universitet en international tænketank, som har fokus på mental sundhed i eliteidræt (se bilag 16).

Eliteatleter er meget dedikerede og ambitiøse, og derfor har vi et særligt ansvar for at sikre, at vi understøtter deres udvikling så ansvarligt som muligt. Tænketanken har netop afsluttet en undersøgelse med fokus på blandt andet angst og depression blandt eliteatleter, og resultaterne vil blive videnskabeligt analyseret og fremlagt om kort tid. Der skal herefter søges om midler der kan understøtte det videre arbejde med mental sundhed i eliteidræt, så vi kan være rustet til arbejdet med dette område.

Team Danmark vil altid have stor opmærksomhed på både elitemiljøerne og talentmiljøerne i de enkelte forbund. De er nøglen til en forsvarlig udvikling af dansk eliteidræt på højt internationalt niveau. Det et særskilt fokus i Team Danmarks fremtidige arbejde, hvor vi som noget nyt vil have mulighed for at arbejde med mere langsigtede udviklingsmål. Team Danmark har brugt betydelige ressourcer på at udvikle trænere og lederes kompetencer både fagligt og ledelsesmæssigt, så de kan understøtte miljøerne på en forsvarlig måde. Det vil også de kommende år have stort fokus.

Et andet fokusområde vil være, at der sikres en kulturel læring til udenlandske trænere i Danmark. Team Danmark vil initiere en model som sikrer, at udenlandske trænere kender til og arbejder ud fra de etiske principper, der findes i Danmark omkring forsvarlig udvikling af den enkelte eliteatlet. Både danske og udenlandske trænere skal have samme tilgang til integritet i eliteidrætten, en integritet, som både forbundene og Team Danmark står på mål for.

Som det fremgår i redegørelsen, har Team Danmark gennem de seneste år haft stor fokus på både spiseforstyrrelser og elitekulturen generelt.

Vi håber at den fremlagte redegørelse belyser, at Team Danmark i samarbejde med forbundene, Danmarks Idrætsforbund, Elitekommuner og forskningsmiljøer arbejder seriøst og ansvarsfuldt med at skabe de rigtige rammer og kulturer omkring atleterne. Rammer og viden som skal sikre, at danske atleter kan udvikle sig i både elitemiljøer og talentmiljøer, som er funderet på ansvarlighed i verdensklasse.

Team Danmark stiller sig naturligvis altid fuldt til rådighed for uddybning af vores arbejde.

 

Med venlig hilsen

Lone Hansen

Adm. Direktør, Team Danmark

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail