Vedtægter for Team Danmark

 

Navn og hjemsted

§1

Team Danmark er oprettet i henhold til Lov om Eliteidræt (Eliteidrætsloven).

Stk. 2. Team Danmark er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen.

§2

Team Danmark har hjemsted i Brøndby Kommune.

 

Formål

§3

Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team Danmark skal i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, Danmark Idrætsforbunds specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger i Danmark ved

 1. at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten,
 2. at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af idrætten,
 3. at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere,
 4. at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt,
 5. at varetage talentrekruttering og –udvikling,
 6. at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere,
 7. at iværksætte rådgivning, forskning og formidling,
 8. at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere,
 9. at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere,
 10. at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbundene under Danmark Idrætsforbund,
 11. at samarbejde med de kommunale og amtskommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter, og
 12. at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, blandt andet om salg af rettigheder og ydelser.

 

 Kapital og hæftelse

§4

Team Danmarks midler tilvejebringes i henhold til Lov om Udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (udlodningsloven).

Stk. 2. Team Danmark er herudover berettiget til at modtage yderligere tilskud fra offentlige parter.

Stk. 3. Danmarks Idrætsforbund er i henhold til udlodningsloven forpligtiget til at yde et tilskud til Team Danmark på en procentuel andel af de midler, som Danmarks Idrætsforbund oppebærer fra udlodningsloven.

Stk. 4. Team Danmark skal tilvejebringe indtægter gennem salg af sponsorater, TV-rettigheder og øvrige rettigheder med videre, samt afkast af egne aktiver.

 §5

Team Danmark hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

 

Bestyrelse

§6

Team Danmark ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 4 medlemmer og Danmarks Idrætsforbund udpeger 4 medlemmer heraf 1 medlem med særlig indsigt i eliteatleters forhold efter indstilling fra Danmarks Idrætsforbunds og Team Danmarks fælles Atletkomité (tidligere Aktivkomité). Medlemmer af Team Danmarks bestyrelse må ikke samtidig være ansat i Danmarks Idrætsforbund eller specialforbund under Danmarks Idrætsforbund eller være medlem af bestyrelsen i et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Stk. 3. Kulturministeren udpeger bestyrelsesformanden blandt de af kulturministeren udpegede medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv af sin midte en næstformand, der i tilfælde af formandens fravær træder i dennes sted.

Stk. 4. Udtræder et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode af bestyrelsen, udpeger kulturministeren eller Danmarks Idrætsforbund et nyt medlem for den resterende del af den beskikkede periode, afhængig af hvem det fratrådte medlem var udpeget af.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne skal tilsammen repræsentere en bred indsigt i idrættens verden og andre relevante områder (kommunalpolitik, kulturpolitik, forskning, erhvervsliv m.v.) og mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal være nuværende eller tidligere eliteidrætsudøvere og/eller nuværende eller tidligere eliteidrætstrænere.

Stk. 6. Bestyrelsen beskikkes under iagttagelse af reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd (ligestillingsloven).

Stk. 7. Kulturministeren fastsætter størrelsen af formandens og de øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for bestyrelsens virke, som bl.a. skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 9. Bestyrelsens udgifter til rejser, ophold og fortæring i forbindelse med hvervets udførelse godtgøres efter statens regler for tjenesterejser (jf. Finansministeriets tjenesterejse cirkulære).

 

Bestyrelsens opgaver

§7

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Team Danmark. Bestyrelsen er ansvarlig for Team Danmarks samlede virksomhed, herunder de betingelser og vilkår, der stilles af de tilskudsgivende myndigheder, bliver overholdt.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved ændring af vedtægterne jf. § 11 træffer bestyrelsen beslutning ved 2/3 flertal.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

 

Tegningsret

§8

Team Danmark tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand eller af direktionen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Den daglige ledelse

§9

Bestyrelsen for Team Danmark bistås af et sekretariat. Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør.

Stk. 2. Direktøren varetager den daglige ledelse af Team Danmark under tilsyn af bestyrelsen og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Direktøren har ansvaret for ansættelse af øvrigt personale.

Stk. 3. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Team Danmarks forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan kun foretages af bestyrelsen.

 

Budget, regnskab og revision

§10

Team Danmarks regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Team Danmark indsender budget og aflægger årsregnskab og beretning i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsloven).

Stk. 3. Kulturministeriet godkender Team Danmarks årlige budget, regnskab og ledelsesberetning.

 

Ændring af vedtægter og opløsning

§11

Ændring af nærværende vedtægter kan foretages af kulturministeren, eller såfremt Team Danmarks bestyrelse fremsætter ønske herom, og kulturministeren godkender ændringsforslaget.

Stk. 2. Team Danmark kan kun opløses ved en ændring af Lov om Eliteidræt.

Stk. 3. I tilfælde af Team Danmarks opløsning træffer kulturministeren efter indstilling fra Team Danmarks bestyrelse beslutning om anvendelse af en eventuel overskydende formue.

§12

Vedtægterne træder i kraft d. 1. november 2021

 

Vedtaget af bestyrelsen for Team Danmark oktober 2021

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Link

 • Om Team Danmark

  Team Danmark arbejder for at give danske atleter bedst mulige rammer og vilkår for, at de kan udleve deres potentiale og præstere på højeste internationale niveau. Vi optimerer hele vejen rundt om atleten - både på og uden for banen.

Tilmeld dig vores nyhedsmail