Team Danmark har ansvaret for løbende at føre tilsyn med, hvorvidt de enkelte forbund agerer i overensstemmelse med Lov om Eliteidræt og gældende retningslinjer.

Team Danmark er forpligtet til at sikre, at organisationens økonomiske ressourcer anvendes i overensstemmelse med de formål, hvortil de er givet jf. samarbejdsaftalerne mellem Team Danmark og specialforbundene. Samarbejdsaftalerne etablerer en række forpligtelser for specialforbundet, som vilkår for støtten.

Team Danmark har ansvaret for løbende at føre tilsyn med, hvorvidt de enkelte forbund, som samarbejder og modtager støtte fra Team Danmark, agerer i overensstemmelse med de forventninger til tilrettelæggelse af eliteidrætten, som er fastlagt i Lov om Eliteidræt.

Herunder at elitearbejdet foregår med udgangspunkt i eliteidrættens præmisser og i overensstemmelse med Team Danmarks etiske og sociale grundlag, som er formuleret i Etisk Kodeks for dansk konkurrenceidræt. I det omfang Team Danmark bliver opmærksom på det, vil Team Danmark være forpligtet til at indlede dialog med atleter, trænere og forbund, hvis formulerede retningslinjer ikke bliver overholdt.

Udgangspunktet for samarbejdet er, at Team Danmark og forbundene samarbejder åbent tillidsfuldt og transparent om at sikre ansvarlig eliteidræt, og vi har således en fælles opgave i at løse eventuelle udfordringer løbende for at sikre høj trivsel blandt atleter og trænere.

Indsatser, der sikrer tilsyn

 • Aftalegrundlag mellem Team Danmark og specialforbundene
  • Masterplaner
   Masterplanen udgør ansøgningen til TD. Masterplanen skal udarbejdes i henhold til Team Danmarks strategi, indsatser og Støttekoncept. En godkendt masterplan er en forudsætning og en betingelse for samarbejdet mellem forbund og Team Danmark
   Masterplanen indeholder strategier for hele samarbejdsaftalens varighed samt årligeresultat- og udviklingsmål.

  • Juridiske samarbejdsaftaler
   Er et selvstændigt dokument og en forudsætning for at opnå støtte fra Team Danmark.Dokumentet indgår som en integreret del af den til enhver tid gældende masterplanmellem forbund og Team Danmark (Læs mere i Strategiske prioriteringer og Støttekoncept 2022-2024 - Bilag 7)

 • Styregruppe- og arbejdsgruppemøder
  • Mødernes formål
   Det daglige samarbejde mellem forbundet og Team Danmark er forankret i en arbejdsgruppe og en styregruppe. Opgaven for arbejds- og styregruppen er at udvikle og evaluere det fælles elitearbejde.

  • Afrapportering og evaluering
   På arbejdsgruppemøderne følges der løbende op på bl.a. koordinering af indsats ift. atleternes situation – sportsligt, karrieremæssigt og personligt. Styregruppen mødes årligt og gruppen har det overordnede ansvar for det fælles elitearbejde. Styregruppen har ligeledes ansvar for og kompetence til at bl.a. at godkende overordnede mål og rammer for elitearbejdet og evaluere elitearbejdet på baggrund af statusrapporter udarbejdet af arbejdsgruppen mv.

 • Ad-hoc møder
  • Sportschefer, landstrænere, Team Danmark-medarbejdere holder løbende ad hoc-møder, hvor aktuelle problemstillinger, initiativer og politikker drøftes.

 • Løbende dialog og tilstedeværelse i elitemiljøerne
  • Team Danmark-medarbejdere er ofte til stede i elitemiljøerne og deltager ligeledes også i prioriterede træningslejre og konkurrencer. Medarbejderne skal søge sparring med Team Danmarks ledelse, hvis de oplever uregelmæssigheder.

 • Årlige undersøgelser blandt Team Danmarks indplacerede atleter
  • Trivselsundersøgelse – der foretages årlig trivselsundersøgelse blandt indplacerede atleter. Undersøgelsen foretages af eksternt analysebureau (IDAN) og besvarelsen er anonym.

  • Brugerundersøgelse – der foretages årlig brugerundersøgelse, som måler på en lang række relevante parametre. Det drejer sig blandt andet om atleternes oplevelse af Team Danmarks arbejde, tilbud, atletens økonomiske situation mv. Undersøgelsen foretages af eksternt analysebureau (IDAN) og besvarelsen er anonym.

Procedure ved behandling af sager

Team Danmark har en åben og dialogbaseret tilgang til løsning af eventuelle sager, vi bliver gjort opmærksomme på. I praksis drøftes og løses langt de fleste sager mellem sportschef og Team Danmark-sportsmanager, hvor også ledelserne fra Team Danmark og forbund involveres efter behov. Det sikrer både en tillidsbaseret tilgang, ansvarlighed og rettidig omhu i håndtering af sager.

Anonymitet er en mulighed for de atleter og trænere, der henvender sig til Team Danmark uden for det formelle tilsyn.

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Atleten i centrum

  Team Danmarks strategi og støttekoncept 2022-2024 for dansk eliteidræt beskriver samarbejdsformer og kriterier for at indgå et samarbejde mellem forbund under Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

 • Vision og mission

  Team Danmarks formål er at skabe de bedst mulige vilkår for dansk eliteidræt og for de enkelte atleter. Læs om vores vision og mission og de værdier, vi arbejder efter.

Tilmeld dig vores nyhedsmail