Med udgangen af 2018 er Team Danmark halvvejs gennem Støttekoncept 2017-2020. Med den historiske forskningsbevilling fra Novo Nordisk Fonden kan der sættes flueben ved flere strategiske indsatser, som bestyrelsen har defineret, fortæller Team Danmarks formand, Frank Jensen.

28. december 2018

Frank Jensen, hvad er status på Støttekoncept 2017-2020?
I Støttekonceptet har vi defineret tre strategiske afsæt, som rummer et særligt potentiale for Danmark.  Det er ’Ressourcer’, ’Innovation’ og ’Samspil’. Der har været en positiv udvikling inden for alle tre afsæt. Hvis vi ser på det første – ressourcer – modtog Team Danmark i 2017 50 mio. kr. fra Salling Fondene, og kort før jul kunne vi offentliggøre en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 100 mio. kr. til vores indsats innovation og vidensarbejde til dansk eliteidræt. Med den nye aftale om fordeling af udlodningsmidler Team Danmark til at miste ca. fire mio. kr. årligt, men det bliver vi kompenseret for frem til 2021 via finansloven.

Hvad betyder det for Team Danmark at komme på finansloven?
Det er et utroligt vigtigt signal, at regeringen også ser det som en statslig opgave at skabe gode rammer om eliteidrætten i Danmark. I Team Danmark har vi det mål, at Danmark skal være det bedste sted i verden at dyrke eliteidræt. Det kræver ressourcer, hvis vi skal løfte den opgave, og derfor er jeg glad og stolt over den økonomiske opbakning fra både vores kommercielle partnere, fonde og regeringen, som inden for de seneste to år har givet opbakning til Team Danmarks arbejde.

Rollefordelingen mellem idrættens interessenter bliver ofte fremhævet som en styrke for dansk eliteidræt. Hvorfor er det så vigtigt?
Vi har haft stort fokus på at udvikle samspillet med vores interessenter. Det gælder specialforbund, trænere, Elitekommuner, Danmarks Idrætsforbund og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Når rollefordelingen og den fælles retning er på plads, og vi har tillid til hinanden, står dansk eliteidræt stærkest, fordi vi udnytter ressourcerne bedst muligt ved en god organisering. Vi har i 2018 øget antallet af uddannelsespartnere på ungdomsuddannelserne med 55 pct. i år, og det er et signal om, at opbakningen til atleterne og dansk eliteidræt stiger.

Viden spiller en afgørende rolle for mulighederne for at være i verdenseliten. Hvordan udnytter vi det?
Danmark har stærke idrætsmiljøer og traditioner. Vi har samtidig førende forskningsmiljøer inden for idræt, og vi er lykkedes med at udvikle en ny forsknings-, udviklings- og innovationsstrategi med input fra universiteterne. Det er den strategi og samspillet med forskningsmiljøerne og idrættens øvrige aktører, som har skabt fundamentet for, at det var muligt at indlede en dialog med Novo Nordisk Fonden. De er trygge ved, at vi formår at samarbejde med vores interessenter og udvikle ny viden, der kan flytte atleter, trænere og sportschefer til nye niveauer. Jeg ser det som et helt afgørende skridt i den rigtige retning for fremtidens eliteidræt.

Hvordan indgår bevillingen fra Novo Nordisk Fonden i Team Danmarks overordnede strategi for vidensudvikling?
Det gør den på flere måder. Vi valgte at sætte fokus på ’Innovation’ ganske enkelt fordi, eliteidrætten kræver konstant nytænkning, hvis vi skal følge den internationale udvikling. Det er et grundvilkår, at vi formår at være nysgerrige og innovative inden for alle vores arbejdsområder – det skal vi være både med og uden bevillinger. Med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden har vi mulighed for at investere i forskningsindsatser, som kan være med til at give os ny viden i jagten på medaljer til Danmark.

Hvad betyder bevillingen fra Novo Nordisk Fonden konkret i forhold til Team Danmarks arbejde?
Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er en milepæl for dansk eliteidræt. Vi får mulighed for at booste vores investeringer i vidensudvikling på et helt nyt niveau. Det er en stor målsætning for os, at vi kobler viden og praksis tættere på hinanden. Vi skal derfor dels investere i at styrke de forskningsmiljøer, der arbejder med idræt og fysisk aktivitet, og vi skal dels koble forskerne tættere på det daglige arbejde i de stærke elitemiljøer.
 
Med afsæt i strategien om Nationalt Elitesportscenter arbejder Team Danmark i øjeblikket med at udvikle en national infrastruktur for eliteidrætten, hvor lokale og regionale elite- og talentmiljøer kobles til blandt andet videns- og forskningsmiljøer i Aarhus, Odense, Aalborg og København. Her kommer bevillingen fra Novo Nordisk Fonden til at spille en vigtig rolle, og en del af bevillingen kan bruges til at investere i faciliteter, som kan understøtte vidensudvikling. 

Hvad er fokus frem mod næste Støttekoncept?
Med Støttekoncept 2017-2020 har vi igangsat en udvikling på en lang række områder, som trækker dansk eliteidræt i den rigtige retning. Det gælder inden for vidensudvikling, kompetenceudvikling for trænere og ledere, talentarbejde med videre. Det er også bydende nødvendigt. International eliteidræt er i konstant bevægelse, og selv om vi er godt på vej, er vi ikke i mål med indsatserne endnu.

Der er stadig arbejde at gøre inden for bl.a. talentarbejde, fastholdelse og verdensklasseatleter og ikke mindst inden for uddannelsesområdet, hvor der stadig er behov for mere fleksible rammer og vilkår for eliteatleter. Og vi kommer ikke uden om, at jagten på flere ressourcer til eliteidrætten er en konstant opgave i Team Danmarks arbejde, hvis vi fremover skal kunne fastholde Danmarks konkurrenceevne.

Fakta: Støttekoncept 2017-2020

Team Danmarks arbejde med at udvikle dansk eliteidræt er inddelt i 4-årige perioder. For hver periode udarbejder Team Danmark et støttekoncept, som beskriver strategiske afsæt, støttekriterier, målsætning, indsatsområder og mål.

Støttekonceptet er afsættet for processen med at udvikle samarbejdsaftaler med specialforbundene frem mod 2020. Læs mere om Støttekoncept 2017-2020 her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail