Vi margrethe den anden, af guds nåde danmarks dronning, gør vitterligt:

§ 1. Team Danmark er en selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætter, koordinerer og effektiviserer Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved

1) at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten,

2) at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten,

3) at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere,

4) at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt,

5) at varetage talentrekruttering og -udvikling,

6) at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere,

7) at iværksætte rådgivning, forskning og formidling,

8) at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere,

9) at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere,

10) at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbundene under Danmarks Idræts-Forbund,

11) at samarbejde med de kommunale og amtskommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter, og

12) at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser.

§ 2. Team Danmark ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, og 4 medlemmer udpeges af Danmarks Idræts-Forbund.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 2 af de 4 ministerudpegede medlemmer og for 2 af de 4 medlemmer, som udpeges af Danmarks Idræts-Forbund.

Stk. 3. Kulturministeren udpeger bestyrelsesformanden blandt de ministerudpegede medlemmer.

§ 3. Bestyrelsen træffer afgørelse om fordelingen af Team Danmarks midler. Bestyrelsen udarbejder forslag til budget og aflægger årligt regnskab og beretning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og det skal heraf fremgå, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter den øverste daglige ledelse af Team Danmark.

§ 4. Kulturministeren skal godkende vedtægter og budget samt årsberetning og regnskab for Team Danmark.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for regnskabsaflæggelse og revision. Til brug for Rigsrevisionen kan Kulturministeriet indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang.

§ 5. Team Danmarks afgørelser om støttetildeling kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Team Danmarks primære finansieringsgrundlag består af den andel, institutionen modtager af overskuddet fra Dansk Tipstjeneste. Team Danmark oppebærer desuden indtægter fra Danmarks Idræts-Forbund og fra salg af ydelser, rettigheder, sponsorater m.v.

§ 7. Kommuner og amtskommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juni 2004.

Stk. 2. Lov nr. 643 af 19. december 1984 om eliteidrættens fremme ophæves.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 26. april 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen

Lovændring april 2021

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2021

Forslag til Lov om ændring af lov om eliteidræt, lov om fremme af integritet i idrætten og lov om udlodning af overskud og udbytte af lotteri

(Styrkelse af atleternes stemme i Team Danmarks bestyrelse, Team Danmarks tilsynsforpligtelse m.v.)

§ 1

I lov om eliteidræt, jf. lovbekendtgørelse nr. 1155 af 25. september 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, 1. pkt., indsættes efter »Team Danmark er en«: »offentlig«.

2. I § 1, 2. pkt. og nr. 10, § 2, stk. 2, og § 6, 2. pkt., ændres »Danmarks Idræts-Forbund« til: »Danmarks Idrætsforbund«, og i § 1, 2. pkt., ændres »Danmarks Idræts-Forbunds« til: »Danmarks Idrætsforbunds«.

3. I § 1 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Team Danmark er forpligtet til at føre tilsyn med, at de regler og retningslinjer, der gælder for Team Danmark, og som Team Danmark fastsætter, bliver overholdt, og at arbejdet i de specialforbund og lignende partnere, som Team Danmark samarbejder med, foregår i overensstemmelse med Team Danmarks etiske og sociale grundlag.

Stk. 3. Team Danmark skal udvikle og etablere en selvstændig funktion, som kan behandle indberetninger fra atleter, trænere og andre, hvis de oplever uacceptabel adfærd i de elitetræningsmiljøer, som Team Danmark samarbejder med.«

4. § 2, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Team Danmark ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer udpeges af kulturministeren, og 4 medlemmer udpeges af Danmarks Idrætsforbund, heraf 1 medlem med særlig indsigt i eliteatleters forhold efter indstilling fra Danmarks Idrætsforbunds og Team Danmarks Aktivkomité. Medlemmer af Team Danmarks bestyrelse må ikke samtidig være ansat i Danmarks Idrætsforbund eller specialforbund under Danmarks Idrætsforbund eller være medlem af bestyrelsen i et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 2. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere en bred indsigt i idrættens verden og andre relevante områder. Mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne skal have særlig indsigt i eliteatleters forhold.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

5. I § 2 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Beskikkelsesperioden for bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget pr. 1. januar 2021, forlænges, således at indeværende beskikkelsesperiode, som udløber henholdsvis den 31. maj 2022 og den 31. maj 2024, i stedet for udløber henholdsvis den 31. december 2022 og den 31. december 2024.«

§ 2

I lov om fremme af integritet i idrætten, jf. lovbekendtgørelse nr. 1168 af 7. oktober 2015, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1, 4. pkt., affattes således:

»Medlemmer af Anti Doping Danmarks bestyrelse må ikke samtidig være medlem af bestyrelserne eller ansat i Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark eller specialforbund under Danmarks Idrætsforbund eller Dansk Fitness & Helse Organisation.«

§ 3

I lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Medlemmer af Sport Event Denmarks bestyrelse må ikke samtidig være medlem af bestyrelserne eller ansat i Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark eller specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 2, stk. 1, 2. pkt., i lov om eliteidræt som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, finder ikke anvendelse for nuværende medlemmer af Team Danmarks bestyrelse. For disse medlemmer finder de gældende regler anvendelse.

Stk. 3. § 4, stk. 1, 4. pkt., i lov om fremme af integritet i idrætten som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, finder ikke anvendelse for nuværende medlemmer af Anti Doping Danmarks bestyrelse. For disse medlemmer finder de gældende regler anvendelse.

Stk. 4. § 12, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, finder ikke anvendelse for nuværende medlemmer af Sport Event Denmarks bestyrelse. For disse medlemmer finder de gældende regler anvendelse.

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

 
TEAM DANMARK