Vejledning og procedure vedrørende ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

Team Danmark har et åbent opslag for indsendelse af interessetilkendegivelser om projektsamarbejder med konkrete studier og etablering af forskningsfaciliteter i Team Danmarks Nationale Elitesport Center, TD-NEC.

Det er hensigten at indgå i dialog om relevante projekter  efter sommeren.

Ansøger

Ansøgere er grupperinger af senior forskere (gerne på tværs af institutioner), der mener at kunne hjælpe med at bibringe ny viden inden for én eller flere af nedenstående emnekategorier og samtidig vil være med til at indrette forskningsfaciliteter i TD-NEC til brug for dataindsamling i forbindelse med gennemførslen af studier til at afdække et af nedenstående emner.

Ansøgere skal være indstillet på at indgå i tæt samarbejde med Team Danmark, bidrage til opbygningen af et forskningsmiljø i Team Danmark og sparre omkring udstyr og forsøgsopstillinger i TD-NEC. Der vil for hvert projekt blive formet en styregruppe bestående af repræsentanter fra forskergruppen, Team Danmark og idrætsforbund. Styregruppen mødes flere gange om året for at holde hinanden ajour med projektet og sikre forankring hos alle involverede parter og understøtte implementering af ny viden i praksis. Forskningskandidaten, som ansættes til at gennemføre projekterne, skal påregne at kunne have sit primære arbejdssted i Team Danmark, Idrættens Hus, Brøndby og udgøre en del af forskningsmiljøet og tage aktiv del i at etablere TD-NEC forskningsfaciliteter sammen med Team Danmarks forskningschef og facilitetsadministrator til brug i sit eget forskningsarbejde.

Emner der kan ansøges indenfor

 

 1. Load monitorering og tidlig detektering af seneoverbelastninger

  Skadesforebyggende for eliten.

  Forbund:
  Badminton. Samt relevant for mange andre forbund.

  Måling af belastningen på achilles og patella senerne og f.x. skulderen i forskellige øvelser i både træning og konkurrence i kombination med wearables.

  Klinisk bestemmelse af tidlige stadier af smertelige seneoverbelastninger.

  Eksempler fra eliteidrætten er, at atleter har brug for styrketræning i perioder mellem intense konkurrence-perioder. Men konkurrencer med mange kampe udgør ofte en stor belastning for konkrete sener og led, hvilket kompromitterer muligheden for at lave styrketræning.

  Målet med projektet er at kunne monitorere belastninger på sener og dermed at kunne identificere idrætsøvelser og styrketræningsøvelser, som ikke belaster udvalgte sener.

 2. Tracking

  Eliteoptimering.

  Forbund:
  DHF kvindesiden har fortsat et stort ønske om i samarbejde med TD at være en del af forskningsprojekter, hvor tracking af holdboldspillet er af stor betydning.
  SEJL. Stor skala – farvandsovervågning med komplekse parametre under sejlads. Analyse af sejlernes evner til at positionere sig taktisk i forhold til konkurrenterne i konkurrencesituationer. Starten og første ben på banen er prioriteret. Formålet med analyserne er at kvalificere den diskussion og læringsproces, der følger efter et løb mellem atleter og trænere.
  DBU afviklingsaktiviteter som frispark og hjørnespark. Undersøgelse vha. f.x. Trackman m.m. Se og følg bolden, se foden, underben i kontaktøjeblikket med bolden.
  Bordtennis: Hvordan skruer man optimalt set bolden i serven og første returnering og skaber en fordel. Udstyrseksempel: Rigour (kinesisk) og Spinside (tysk). Koblet på en biomekanisk karakteristik af, hvordan spilleren skal gennemføre slaget for at opnået det ’rigtige’ skru i bolden.

 3. Biomekanik – i træning og præstation

  Undersøgelse og udvikling af træningsøvelser og -interventioner med indvirkning på præstation og tekniske udfald, der har til formål at forebygge skader, nedsætte risikoen for skader, øge styrke, øget hurtighed, - og gerne med et fokus på paraatleter.

  Som inspiration kan for eksempel nævnes biomekanisk udstyrspark (Noraxon), VR-teknologi, kraftplatforme, high-speed kameraer, eye-tracking, diverse monitoreringsapplikationer, mm. som kan anvendes i idrætsnære situationer.

 4. Flow

  Eliteoptimering.

  Forbund:
  DCU, Roning, Sejl, Etc.

  Luftmodstand og vandmodstand er for discipliner med høj fart ofte en afgørende faktor. Det er derfor relevant at blive klogere på flow (både vind og vand) omkring udstyr, såvel som atlet, med henblik på at optimere aerodynamiske eller hydrodynamiske egenskaber.

  Forbedringer der tænkes at kunne opnås både på mikroskopisk og makroskopisk niveau.

  Der kan for eksempel indtænkes fuldskala arbejde i vindtunnel.

 5. Aldersvækst

  Talent opdyrkning.

  Forbund:
  Samarbejde med DBU (relevant for en række andre forbund).

  I puberteten kan der være flere års forskel mellem biologisk alder og kronologisk alder. Dette udfordrer 'fælles'-træninger og giver anledning til overbelastningsskader og uudnyttede potentialer i talentmassen. Derfor foreslås mere viden om hvordan fysiologisk træningsrespons kan knyttes til biologisk modning. Hvordan opnår atleter, der er i deres vækstspurt, mest udbytterig træning. I relation til begge forslag skal der også være et fokus på skadesrisiko.

 6. Åbent emne

  Kan I samles en gruppe forskere om en ide, som ikke kan dækkes af ovenstående fem emnekategorier, så modtager vi gerne en interessetilkendegivelse, som beskriver dette.

  Nedenstående kriterier skal være opfyldt:
 • Udstyrs og facilitets tungt emne, som kan understøtte etableringen af TD-NEC.
 • Relevant og praksisnært for Team Danmarks arbejde med at udvikle eliteidrætten.

  Har I brug for at sparre om ideen med Team Danmark, kan I kontakte én af de faglige ledere:

 • Fysiologi og træning: Christina Ørntoft, [email protected]
 • Kost, ernæring og kropssammensætning: Majke Jørgensen, [email protected]
 • Idrætsmedicin og rehabilitering: Marlene Søby Vestergaard, [email protected]
 • Analyse, biomekanik og teknologi: Hanne Bloch, [email protected]

  *Det skal bemærkes at der ikke kan ansøges inden for udstyrskategorier, som allerede er dækket af kick-start midlerne.*

 • Højde og varme faciliteter.
 • Udholdenhedspræstationer.
 • Non-invasiv glykogenbestemmelse.
 • Neurofysiologi.

Ansøgningsproces

Trin 1: Interessetilkendegivelse

Formålet med trin 1 er at Team Danmark får et indblik i de trends, der findes indenfor målemetoder, udstyr, forsøgsopstillinger og forskningsfaciliteter med relevans for eliteidrættens spørgsmål og behov.

Der henvises til vejledningen i skabelonen her

Vi ønsker at modtage en interessetilkendegivelse, hvor I gør rede for, hvordan I tolker ovenstående problemstillinger og hvordan I vil tilgå at kunne blive klogere på emnet.

Baseret på de indkomne interessetilkendegivelser udvælges et antal til at gå videre til Trin 2 i en dialogbaseret proces med Team Danmark, hvor også specialforbundene vil blive inviteret med.

Interessetilkendegivelsen emailes til [email protected]

Deadline: 1.juni 2023 kl 12:00

 

Bedømmelsesprocessen efter Trin 1

Team Danmarks bedømmelsespanel, som består af fageksperter fra alle fagområder, vurderer alle indkomne interessetilkendegivelser og foretager en evaluering af gennemførbarheden, den sportslige relevans samt potentialet af udstyr og forskningsfaciliteter, der er behov for i regi af TD-NEC.

Der udarbejdes en indstilling til Team Danmarks forskningsråd, der tager endelig stilling til hvilke interessetilkendegivelser, der inviteres til den videre proces.

Svar til ansøgere forventes senest 28.juni 2023.

 

Trin 2: Projekt-definering i dialog med Team Danmark og specialforbund

Forventningen fra interessetilkendegivelsesvurderingen er, at der vil blive inviteret flere ansøgere til den videre proces med projekt-definering end der er endelige bevillinger. Derfor er en invitation til den videre proces ikke en afgørelse om støtte.

Projekt-defineringsprocessen vil blive afviklet efter sommerferien i august og september og det forventes at der er en afgørelse omkring 1.oktober.

Omfanget af de definerede forskningsindsatser er 2-4 års projekt, som både kan være Ph.D.-studium og postdoc-forløb.

Efter afgørelse skal der hurtigst muligt findes og ansættes en forskningskandidat og projektet igangsættes.

Det vil være Team Danmark der tager initiativ og inviterer til dialogprocessen efter sommerferien, som vil bestå i at mødes med TDs fageksperter og evt. specialforbund og sammen identificere hvordan emnet kan undersøges samt hvilket udstyr og hvilke faciliteter, der vil kunne knyttes op på projekterne og dermed etableres i TD-NEC.

De endelige støttede projekter vil være de, der vurderes mest relevante og egnede til at:

 • sikre at forskningsspørgsmål og forskerkompetencer er et add-on til udviklingen af dansk eliteidræt,
 • opbygge TD-NEC faciliteterne der kan understøtte studier i udviklingen af dansk eliteidræt mange år frem i tiden og
 • kan levere et hold af forskere der er villige til at indgå i et tæt og ærligt samarbejde med både Team Danmark og specialforbund.

Hvis jeres ansøgning ender med støtte til forskningsprojekt fra Team Danmark/NNF.

Ender jeres projekt, som der defineres i trin 2, med at blive støttet skal der findes en forskerkandidat til forventeligt et PhD-uddannelsesforløb eller en postdoc-ansættelse.

Forskerkandidaten skal have ansættelsessted på universitet, hospital eller anden forskningsinstitution mens det primære arbejdssted forventes at skulle være Team Danmark, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Forskerkandidaten vil få tildelt en kontorplads i Team Danmark, Brøndby, og indgå som en del af et akademisk miljø i TD-NEC sammen med de øvrige forskere, der ligeledes foretager dataindsamling i TD-NEC i samarbejde med Team Danmark og specialforbund. I Team Danmark vil du referere til forskningschefen.

 

Krav til afvikling af projektet og samarbejdet med Team Danmark

Under hele projektets afvikling skal forskningskandidaten og vejledere sammen med TD fageksperter og forskningschefen være i dialog med repræsentanter fra det/de specialforbund, for hvem jeres forskningsprojekt er relevant, omkring studiernes formål, forskningsspørgsmål, studiedesigns, metodevalg og dataindsamling, samt udveksling af viden.

Forskningskandidaten og vejledere skal indgå i en/flere arbejdsgruppe(r), der skal identificere og udvælge udstyr og faciliteter til TD-NEC indenfor jeres kompetenceområdes metoder, udstyr og faciliteter.

Som en del af projektet skal forskningskandidaten og vejledere sammen med TD-NEC's facilitetsadministrator etablere forskningsfaciliteter indenfor den/de udstyrskategorier, som jeres kompetencer ligger indenfor og som skal anvendes til dataindsamling i projektets studier.

Forskningsprojektet skal have den primære dataopsamling i de til formålet nyopførte forskningsfaciliteter i TD-NEC.

Yderligere

information

Kontakt

Links

 • Forskningsprojekter og viden

  Oversigt over hhv. igangværende og afsluttede projekter samt links til praktisk viden samt publikationer.

 • Forskningsinvesteringer

  Principper for Team Danmarks investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter samt information om satsningsområder og ansøgning om forskningsstøtte fra Team Danmark.

 • Historisk donation til dansk idrætsforskning

  Novo Nordisk Fonden ydede i december 2018 en historisk donation på i alt 100 millioner kroner til Team Danmark til fremme af idrætsforskningen i Danmark. Donationen har afgørende betydning for Team Danmarks forskningsarbejde i 2019-2024.

Tilmeld dig vores nyhedsmail